Nowoczesny Uniwersytet

o jednostce

Projekt "Nowoczesny Uniwersytet" powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2022 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 5 217 146,11 zł, w tym 5 060 631,71 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.

Kontakt

Biuro Funduszy Europejskich 
ul. Ogińskiego 16, Bydgoszcz
tel. 52 32 36 778, 52 32 36 777
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl